Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Szkolnych

Szkół Muzycznych II Stopnia

- III EDYCJA -

 

Regulamin

 

§1
Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Szkolnych Szkół Muzycznych II stopnia, zwanego dalej Konkursem, jest Akademia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 04-186 ul. Grochowska 83 NIP 5213163958 REGON 017276950 KRS 0000220928 reprezentowana przez prezesa zarządu Roberta Wyszyńskiego, zwana dalej Organizatorem.
 2. Współorganizatorzy Konkursu:
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Fundacja Edukacja i Muzyka
  • Program 2 Polskie Radio S.A.
 3. Patronat medialny:
  • Program 2 Polskie Radio S.A.
  • Gazeta Wyborcza
 4. Cele Konkursu:
  • porównanie osiągnięć orkiestr szkolnych z całego kraju
  • propagowanie twórczości polskich kompozytorów w kraju i za granicą
  • upowszechnienie wiedzy o działalności szkół muzycznych
  • rozwijanie wrażliwości i umiejętności młodych muzyków
  • stymulowanie rozwoju zawodowego młodych muzyków
  • tworzenie dostępnej powszechnie w Internecie bazy nagrań muzyki klasycznej
  • aktywizacja środowisk lokalnych dzięki głosowaniu na uczestniczące w Konkursie orkiestry szkolne.
 5. Trzecia edycja Konkursu trwać będzie od 21 grudnia 2014 r. do 20 grudnia 2015 r.

 

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Konkurs skierowany jest do orkiestr szkół muzycznych II stopnia podlegających Centrum Edukacji Artystycznej.
 2. W orkiestrze mogą grać jedynie uczniowie danej szkoły. Dopuszcza się możliwość gościnnego wsparcia orkiestry przez absolwentów kończących naukę w tej szkole w ciągu ostatnich trzech lat.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i nieobowiązkowe.

 

§3
Zasady Konkursu

 

 1. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach.
 2. W pierwszym etapie, do dnia 10 lutego 2015 r., należy przesłać na adres Organizatora Konkursu dowolne nagranie „audio-wideo” (obraz z dźwiękiem) orkiestry szkolnej z próby lub koncertu, z ostatnich trzech lat. Nośnik i format nagrania dowolny (płyta DVD-wideo, płyta Bluray, pendrive z nagraniem lub link do nagrania umieszczonego w internecie). Zgłaszający wysyła również na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujące informacje o orkiestrze: nazwa orkiestry, nazwa szkoły, nazwisko dyrygenta, numer telefonu i e-mail do dyrygenta.
 3. Przesłuchania nadesłanych nagrań odbędą się w dniach 10-24 lutego 2015 r. Komisja selekcyjna składająca się z zawodowych muzyków zaproszonych przez Organizatora dokona wyboru jedenastu orkiestr-uczestników Konkursu.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu prześlą na adres mailowy organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. partytury utworów wykonywanych na publicznym koncercie szkolnym, o którym mowa w §3 pkt. 5, nie później niż na jeden miesiąc przed datą koncertu, oraz plan ustawienia orkiestry na koncercie, nie później niż na dwa tygodnie przed datą koncertu.
 5. W drugim etapie konkursu występ każdej z wyłonionych w pierwszym etapie orkiestr zostanie zarejestrowany podczas koncertu publicznego. Koncert konkursowy organizuje szkoła we własnym zakresie, w wybranej przez siebie sali koncertowej, na własny koszt. Do dnia 10 marca 2015 roku organizator konkursu ustala, w porozumieniu z dyrygentem zakwalifikowanej orkiestry, termin koncertu konkursowego. Koncert konkursowy musi się odbyć do 30 maja 2015 roku.
 6. Organizatorzy koncertu szkolnego zobowiązani są udostępnić salę koncertową Organizatorowi najpóźniej 8 godzin przed koncertem w celu zainstalowania sprzętu do nagrania koncertu i przeprowadzenia próby z orkiestrą. O miejscu usytuowania kamer i mikrofonów oraz przerwach w koncercie decyduje realizator nagrania. Brak możliwości przeprowadzenia próby z orkiestrą oraz technicznego zainstalowania się ekipy filmowej jest równoznaczne z rezygnacją z możliwości wzięcia udziału w trzecim etapie Konkursu.
 7. Organizator Konkursu zapewnia bezpłatną rejestrację koncertu szkolnego za pomocą kamer HD i wielokanałowego systemu rejestracji dźwięku.
 8. Repertuar koncertu konkursowego musi zawierać co najmniej trzy utwory, z których przynajmniej jeden musi być utworem kompozytora polskiego. Długość koncertu konkursowego nie może być krótsza niż 30 minut i dłuższa niż 70 minut.
 9. Reprezentant orkiestry zakwalifikowanej do drugiego etapu konkursu jest zobowiązany przesłać na adres mailowy organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujące materiały związane z wykonywanymi w drugim etapie konkursu utworami:
  • partytury wykonywanych utworów - na 30 dni przed koncertem
  • szczegółowy plan ustawienia orkiestry w czasie każdego z utworów - na 14 dni przed koncertem.
  W razie nie przekazania tych materiałów w wyznaczonych terminach, lub jeśli przekazane materiały okażą się niezgodne z rzeczywistą instrumentacją utworu lub ustawieniem orkiestry, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odstąpienia od nagrania orkiestry.
 10. Organizator koncertu konkursowego jest zobowiązany do udostępnienia sali koncertowej ekipie realizującej nagranie nie później niż na 8 godzin przed koncertem, w celu zainstalowania sprzętu niezbędnego do nagrania oraz przeprowadzenia próby z orkiestrą.
  • O miejscu usytuowania kamer i mikrofonów na scenie decyduje reżyser nagrania
  • Orkiestra występująca na koncercie jest zobowiązana do odbycia w dniu koncertu próby dla potrzeb ekipy realizującej nagranie.
  • O godzinie przeprowadzanej próby oraz wykonywanych na niej utworach decyduje reżyser nagrania po konsultacji z dyrygentem.
  • O kolejności utworów wykonywanych na koncercie oraz przerwach w koncercie decyduje reżyser nagrania po konsultacji z dyrygentem.
  • Reżyser nagrania ma prawo zarządzić w czasie koncertu powtórne wykonanie utworu i jego powtórne nagranie.
  Brak możliwości zainstalowania się ekipy w wyznaczonym terminie, jak również brak możliwości przeprowadzenia próby z orkiestrą jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w trzecim etapie Konkursu.
 11. Nagranie koncertu konkursowego zostanie udostępnione Szkole na płytach DVD-wideo, jako pliki HD-wideo i CD-audio do dowolnego wykorzystania, nie wcześniej niż po rozpoczęciu głosowania i nie później niż przed Finałowym Koncertem Laureatów.
 12. Trzeci etap Konkursu rozpocznie się 1 września 2015 r. W tym dniu wszystkie nagrania orkiestr szkolnych zostaną upublicznione na stronie internetowej Konkursu, na kanale Youtube zarządzanym przez Organizatora i na koncie Facebook zarządzanym przez Organizatora.
 13. W trzecim etapie Konkursu weźmie udział nagranie trzech utworów, wybranych przez dyrygenta orkiestry, w tym jednego autorstwa polskiego kompozytora.
 14. Zwycięzcami Konkursu zostaną dwie orkiestry: jedna wybrana przez jury powołane przez Organizatora i druga wybrana przez publiczność internetową.
 15. Zwycięzcą wybranym przez jury zostanie orkiestra, która otrzyma największą liczbę głosów jury składającego się z 6 przedstawicieli Organizatora oraz 11 dyrygentów orkiestr biorących udział w konkursie. Każdemu z członków jury przysługuje wytypowanie 3 orkiestr przyznając im punktację wg kolejności oceny ( I miejsce 15 punktów, II miejsce 7 punktów, III miejsce 3 punkty). Dyrygent orkiestry szkolnej nie może przyznawać punktów prowadzonej przez siebie orkiestrze.
 16. wycięzcą publiczności zostanie orkiestra, która wygra w punktacji przyznawanej przez Organizatora na podstawie aktywności, ocen i głosów widzów i użytkowników portali społecznościowych YouTube i Facebook oraz strony internetowej www.oksos.pl. Punktacja jest przyznawana za głosy oddane w okresie od 1 września do 15 listopada 2015 roku, według zasad ogłoszonych w dniu rozpoczęcia głosowania w regulaminie głosowania. Punkty są przyznawane za:
  • wyświetlenia na kanale Konkursu w YouTube
  • polubienia na kanale Konkursu w YouTube
  • polubienia (like) na stronie Facebook Konkursu
  • głosy oddane na przygotowanej do tego celu stronie internetowej www.oksos.pl
  Aktywność i oceny na portalach społecznościowych YouTube i Facebook muszą być zgodne z regulaminami tych portali. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania portali YouTube i Facebook, podjęte przez administratora tych portali w związku z naruszeniem ich regulaminów. Niedozwolone jest kupowanie głosów przez fikcyjnych użytkowników portali społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji liczby obejrzeń na YouTube, ocen "like" przyznawanych na Facebooku oraz głosów oddanych na stronie www.oksos.pl pod kątem przestrzegania zasady niekupowania głosów, przed przeliczeniem ich na punktację oddaną w głosowaniu.
 17. Zwycięzcą publiczności zostanie orkiestra, która zdobędzie łącznie największą liczbę wyświetleń na kanale Konkursu w Youtube, „polubień” (like) na stronie Facebook Konkursu i głosów na przygotowanej w tym celu stronie internetowej Konkursu www.oksos.pl w okresie od 1 września do 15 listopada 2015 roku.
 18. W przypadku gdy jury oraz publiczność wytypują tę samą orkiestrę, do udziału w finałowym koncercie zaproszona zostanie orkiestra, która otrzyma kolejną liczbę punktów w głosowaniu internautów.
 19. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Konkursu www.oksos.pl 15 listopada 2015 roku.
 20. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagrody pocztą elektroniczną (e-mail).
 21. W przypadku rezygnacji z nagrody udział w Finałowym Koncercie Laureatów przysługuje następnej, wg kolejności przyznanych punktów, orkiestrze.

 

§4
Nagrody

 

 1. Główną nagrodą jest udział w Finałowym Koncercie Laureatów w Warszawie, który odbędzie się w grudniu 2015 r.
 2. Nagrodę stanowi również dyplom potwierdzający zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Szkolnych Szkół Muzycznych II stopnia.
 3. Zwycięskie orkiestry otrzymają nagrania Finałowego Koncertu Laureatów na płytach DVD-wideo oraz jako pliki HD do dowolnego wykorzystania.

 

§5
Prawa autorskie

 

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rejestrację koncertu szkolnego oraz koncertu laureatów przez Organizatora.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku oraz wykonania artystycznego na wszystkich polach eksploatacji, w tym: na płytach DVD-wideo, CD-audio, Bluray, publikowania nagrań na stronach internetowych Organizatora, publikowania nagrań na stronie www.youtube.com, publikowania nagrań na stronie www.facebook.com, publikowania nagrań na stronie www.oksos.pl, publikowania nagrań w radiu i telewizji, transmisji radiowych i telewizyjnych.
 3. Nagrania nadesłane w pierwszym etapie konkursu pozostają wyłącznie do użytku komisji selekcyjnej i nie będą przetwarzane, wykorzystywane i publikowane przez Organizatora w żadnej formie i na żadnym polu eksploatacji. Nagrania nie będą zwracane.

 

§6
Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie nagrania audio-wideo w pierwszym etapie Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem, akceptuje warunki udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.
 3. Organizator Konkursu ma prawo, w każdym momencie, do wykluczenia z konkursu Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym regulaminem.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.oksos.pl.